Projecte de substitució de les bombes dels pous per a l'abastament d'aigua potable al municipi de Figuerola del Camp

01/03/2021

Projecte de substitució de les bombes dels pous per a l'abastament d'aigua potable al municipi de Figuerola del Camp

ANUNCI

Per acord de Ple, de data 26 de gener de 2021, es va aprovar inicialment, el Projecte de substitució de les bombes d'impulsió d'aigua dels pous per l'abastament d'aigua potable al municipi de Figuerola del Camp, redactat per tècnic Jordi Fabregat Sanjuan, de Diputació de Tarragona SAM , amb un pressupost total de 71.316,61€-

Mitjançant aquest anunci, se sotmet l'esmentat Projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, per què les persones interessades examinin el Projecte i presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El Projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de Figuerola del Camp, en horari d'atenció al públic.


Figuerola del Camp, a la data de la signatura.

 

L'Alcalde

Josep Sans Ferré.

 

Descarrega l'anunci en PDF.