Informació al contribuent

Concepte

Import o taxa

IBI Urbana

 

0,79%

IBI Rústica

 

0,88%

IAE

 

Categoria via1. Coeficient 0,9 Ho recapta l'Estat

IVTM (Vehicles)

 

0,08%

Taxa aigua (per trams)

 

mensual 12m3 0,38€/m3 i escala progressiva segons consum fins a 1,12 €

Taxa clavegueram

 

18,00€/habitant/any

Taxa escombraries

 

55,00€/semestre

Taxa camins

 

4,00€/ha o porció/any

Taxa cementiri

 

3,01€/fornet/any

Taxa guals

 

15€/any fins a 4 metres. A partir de 4 metres, 3€/metre més l'any

Taxa piscina

 

Entrada individual 4€/dia (fins a 6 anys: gratis), abonament temporada : individual 45€, matrimoni 65€, familiar 105€ (fins a 4 fills), jubilats o pensionistes majors 65 anys, 35€

Taxa llar d'infants

 

110,00€/mes

Taxa construccions, instal·lacions i obres

 

2,64% En cap cas la quota de la taca resultant a pagar no podrà tenir un import inferior a 20,00€

Plus vàlues

 

Liquidacions

Prestació servei de veu pública

 

2€/recorregut o torn/anunciant

Certificacions d'empadronament en el cens de població vigent

 

1,00€

Certificacions d'empadronament de cens anteriors

 

3,00€

Qualsevol altra certificació no especificada en cap apartat

 

1,00€

Volants d'empadronament

 

0,50€

Certificats de convivència i residència

 

1,00€

Certificats de documents o acords municipals

 

2,00€

Certificació que s'expedeixi sobre existència i, si escau, característiques d'un habitatge

 

47,00€

Llicència de primera ocupació d'un habitatge

 

47,00€

Certificació acreditativa del tipus de conreu que es desenvolupa en una finca rústica

 

23,00€

Certificació referida a si el sol·licitant és o no contribuent o deutor de la hisenda municipal i per quins conceptes

 

11,00€

Certificació referida a si el sol·licitant figuera o no com a titular cadastral d'una determinada finca

 

11,00€

Certificació referida a les dades cadastrals d'una determinada finca

 

3,00€

Expedient o document que no està en cap apartat

 

3,00€